سنگ سنباده،سنگ سنباده کاربراندوم،سنگ مغناطیسی،سنگ محور

CARBORUNDUM-EX

سنگ ابزار تیزکنی(تخت،کاسه ای وگلدانی) کاربراندوم

سنگ های ابزار تیزکنی کاربراندوم با بهترین کیفیت فقط در فروشگاههای سایش فن آور . سنگ های ابزار تیزکنی در حالت های کاسه ای ،تخت و گلدانی با زبری های مختلف موجود می باشد.