سنگ سنباده،سنگ سنباده کاربراندوم،سنگ مغناطیسی،سنگ محور

سنگهای میل لنگ و میل بادامک

لنگ تراشی :قطعات لنگ دار ازدو یا چند قسمت استوانه ای ( زبانه ویا سوراخ) كه محور آنها نسبت به هم انحراف داشته ولی با هم موازی می باشند. مقدار انحراف ازمحور اصلی را مقدار لنگ گفته می شود        وبا حرف ( )مشخص می كنند .

 ازقطعات لنگ داربرای تبدیل حركت دورانی به مستقیم الخط وبا لعكس  استفاده می شود. مقدار كورس دراین دستگاه ها به اندازه ی دو برابر مقدار لنگی می باشد

سنگ میل بادامک

تراش قطعات لنگ دار :

 برای تراشیدن قطعات لنگ دارروش های متفاوتی برای بستن

 آن ها وجود دارد كه در زیر به شرح نمونه هایی از آن ها می پردازیم 

 

-1 بستن به كمك سه نظام لنگ دار قابل تنظیم :

دراین روش از پردازیم :سه نظامی استفاده می گرددكه محور آن نسبت به محور میله كار ماشین قابل انحراف وتنظیم بوده ومقدار لنگ را به كمك تقسیماتی كه روی سه نظام وجود دارد می توان تنظیم نمود.

درصورت استفاده از این گونه سه نظا م ها عمل خط كشی وسمبه نشان زدن ضروری نبوده وعمل مته مرغك زدن نیز روی همان ماشین انجام می گیرد.

 

--2 بستن به كمك صفحه نظام فك دار:

در این روش مقدارلنگ را توسط دو فك مقابل هم تنظیم نموده وبه كمك فك های دیگر قطعه كار بسته می شود .

 

-3 بستن به كمك سه نظام :

دراین روش بین سطح قطعه كار و یكی ازفك های سه نظام یك قطعه واسطه كه ضخامت آن برابر مقدار لنگ قطعه كار می باشد قرار داده شده وبا جمع كردن یا بستن فك ها قطعه كار درمحل خود بسته می شود.

برای تراشكاری قطعات لنگ دار به تعداد زیاد می توان از راهنمای لنگ سوراخداركه شیاری نیز روی ان تعبیه شده است استفاده كرد.

دراین حالت قطعه كار در داخل سوراخ قطعه راهنما قرار گرفته و

به سه نظام ماشین بسته می شود. مقدار لنگ قطعه راهنما برابر مقدارلنگ قطعه كار می باشد.

 

-4 بستن بین دو مرغك :

با انحراف محل سوراخ جای مرغك وبستن قطعه كار بین دو مرغك نیز می توان قطعات لنگ دار تراشید . بدیهی است كه در این روش خط كش سمبه نشان زدن ومته مرغك زدن ضروری می باشد.

 

-5 خط كشی كردن به منظور لنگ تراشی :

برای خط كشی قطعات لنگ دار ابتدا مركز قطعه كار را مشخص كرده و سمبه نشان می زنند. سپس مقدار لنگ را به كمك ترسیم دایره ای روی پیشانی قطعه كار مشخص می كنند حال قطعه كار را روی منشور خطی به ارتفاع مركز قطعه كار دردو سطح پیشانی ترسیم می كنند . درخاتمه محل تقا تع خط ودایره ترسیمی را با سنبه نشان مشخص كرده و روی ماشین مته جای مرغك مناسبی روی هر دو سطح پیشانی ایجاد می كنند.

دایره تعیین كننده مقدار لنگ را می توان روی ماشین تراش به كمك یك رنده نوك تیز نیز ترسیم نمود.

درمواردی كه مقدار لنگ كم بوده و امكان خط كشی ومته مرغك زدن دریك مرحله وجود نداشته باشد امتداد دو سر قطعه كار رامته مرغك زده و قطر بزرگ آن را می تراشند.سپس با پیشانی تراش اثر جای مرغك ها رااز بین برده وجای مرغك جدید جهت لنگ تراشی را خط كشی می كنند . بدیهی است كه دراین حالت طول ماده ی اولیه را بایستی بیشتر درنظر گرفت .

در صورتی كه مركز زبانه ای لنگ به هم 180 درجه انحراف داشته باشد  بایستی جای مرغك ها در امتداد هم روی یك قطر قرار گیرد.

واگر زبانه لنگ نسبت به هم زاویه دیگری داشته باشد. پس از مشخص كردن مر كز قطعه كار مركز لنگ اول روی هردوسطح پیشانی تعیین كرده وسپس مركز لنگ دوم را روی یكی از سطوح پیشانی خط كشی ودر خاتمه آن را روی سطح پیشانی دوم منتقل می كنند.

 

-6 لنگ تراشی قطعات تو خالی :

برای تراشیدن این گونه قطعات ابتدا سوراخ قطعه كار را تراشیده و سپس آن را روی درنی سوار می كنند كه در سطوح پیشانی ان جای مرغك هایی به منظور لنگ تراشی همان قطعه ایجاد شده است .حال درن را بین دو مرغك بسته و اقدام به تراشكاری قسمت لنگ می نمایند .

 

-7 اندازه گیری لنگ ها :

مقدار لنگ های كوچك را می توان دقیقا با ساعت اندازه گیری اندازه گرفت . برای این منظور آن را بین دو مرغك ویا منشوری (   ) شكل سوار كرده وبا گرداندن توسط دست پایین ترین سطح قطعه كار را مشخص كرده و ساعت را صفر می كنند . سپس با گرداندن قطعه كاربالاترین سطح قطعه كار را مشخص وعدد نشان داده شده توسط ساعت را می خوانند این مقدار دوبرابر مقدار لنگی قطعه كار را نشان می دهد.

برای اندازه گیری مقدار لنگ های بزرگتر و یا آن هایی كه جای مرغك ندارند از راپورترها استفاده می گردد.

                               

 

* میل لنگ تراشی :

 

ژونال ها ی اصلی میل لنگ همچنین سطوح مجاور ودو سر انتهای آن رادر روی ماشین تراش دوسر ماشین كاری می كنند .دراین نوع ماشین مرغك فرعی بطور هماهنگ با محور اصلی ماشین تراش می گردد ژورنال های اصلی مركزی میل لنگ در این نوع ماشین تراشیده می شود . وسطوح مجاور ان ها پیشانی تراشی می شود پین لنگ ها را نیز می توان با ماشین تراشید. برای این كار میل لنگ را طوری تنظیم می كنند كه محور پین ها با محور مرغك های محرك در یك راستا قرار بگیرد.ژرونال اصلی موجود در دو سر میل لنگ را در روی ماشین تراش كه دارای محرك مركزی است ماشینكاری می كنند .