سنگ سنباده،سنگ سنباده کاربراندوم،سنگ مغناطیسی،سنگ محور

سنگ ابزار تیزکنی کاربراندوم CARBORUNDUM

سنگ های ابزار تیزکنی کاربراندوم

با بهترین کیفیت فقط در فروشگاههای سایش فن آور . سنگ های ابزار تیزکنی در حالت های کاسه ای ،تخت و گلدانی با زبری های مختلف موجود می باشد.

سنگ های کاربراندوم

سنگ گلدانی کاربراندوم

سنگ گلدانی کاربراندوم در سایز 75

سنگ گلدانی کاربراندوم در سایز 100

سنگ گلدانی کاربراندوم در سایز 125

سنگ گلدانی کاربراندوم در سایز 150

 

سنگ کاسه ای کاربراندوم جهت تیز کردن

سنگ کاسه ای کاربراندوم سایز 100

سنگ کاسه ای کاربراندوم سایز 150

سنگ کاسه ای کاربراندوم سایز 175

سنگ کاسه ای کاربراندوم سایز 200

سنگ کاسه ای کاربراندوم سایز 400

سنگ ابزار تیزکنی کاربراندوم