سنگ سنباده،سنگ سنباده کاربراندوم،سنگ مغناطیسی،سنگ محور

Rail Tracks Industry

Image: 
سنگ رنی جهت ساخت ریل

Rail Tracks

Persian
slogan: 

راه آهن