سنگ سنباده،سنگ سنباده کاربراندوم،سنگ مغناطیسی،سنگ محور

Rapid Corundom

سنگ ابزار تیزکنی راپید کوراندوم RAPID CORUNDOM

سنگ ابزار تیزکنی راپید کوراندوم RAPID CORUNDOM